(InfoTV) – Quý 3, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) đạt 265 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm 2009.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) vừa chính thức thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2009. Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 405,274 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.090 tỷ đồng, tăng 154% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 103,43 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 264,64 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý 3 đạt 4.733,29 đồng, 9 tháng đầu năm đạt 12.212,68 đồng. Quý 3 năm nay doanh thu và lợi nhuận của NTP tăng mạnh là do thông thường quý 3 là quý NTP bị ảnh hưởng do mưa bão nhiều nên lượng tiêu thụ bị ảnh hưởng nhưng năm nay sản xuất và kinh doanh của NPT tương đối ổn định nên hàng hóa vẫn tiêu thụ tốt Bảo Linh