em Thảo ấy đánh đẹp lắm. Đá như phim !

em Thảo ấy đánh đẹp lắm. Đá như phim !