Bệnh có thể từ rất nhiều nguyên nhân mà ra, thường xuyên nuốt nghẹn ở cổ cũng không phải là một ngoại lệ.