Tài liệu đính kèm: NVC: Giải trình BCTC kiểm toán 2009 của