Một nghiên cứu cho thấy việc phơi nhiễm với nồng độ cao các phần tử trong không khí có đường kính khoảng 2,5 mcm (PM 2,5) có liên quan đến việc giảm độ di động của tinh trùng trong 2-3 tháng sau.