Kết quả thăm dò mới nhất tại ba tiểu bang quan trọng cho thấy ông Obama đang vượt lên dẫn điểm so với Thượng nghị sỹ McCain.