Theo các trợ tá của Barack Obama, bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống đắc cử sẽ nhấn mạnh đến "trách nhiệm" khi kêu gọi người Mỹ nắm lấy kỷ nguyên hành động có trách nhiệm trong cả cầm quyền và kinh doanh.