(AutoNet)- Việc đi tìm các giao điểm tọa độ chẵn và chụp ảnh lưu lại (hay gọi là "đi chấm") sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu về bề mặt trái đất