Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Truyền thông số 1 (MCK: ONE).

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Mã chứng khoán giao dịch: ONE Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.583 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 29.583 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/01/2010 đến ngày 12/02/2010.