Kích cầu vào đầu tư mà không có “đầu ra” thì sẽ như muối bỏ biển. Cần làm ngay giải pháp không cần tiền mặt: thực hiện nhanh các dự án đã có tiền, có điều kiện để thực hiện nhưng vướng các thủ tục hành chính.