9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 47,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm.

CTCP dược phẩm OPC , mã OPC, công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2011.

Quý III năm nay, công ty đạt hơn 97 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 24%, đạt hơn 51 tỷ đồng.

So với quý III năm trước, doanh thu tài chính giảm hơn 72%, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh khiến công ty lỗ gần 3,6 tỷ đồng từ hoạt động này. Cùng kỳ, công ty lãi hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, công ty đạt gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 289 tỷ đồng và 38 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 85% về doanh thu và 81% về lợi nhuận. Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 4.705 đồng.

Hiện công ty đang xây dựng nhà máy chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương với tổng mức vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn DVT.vn