Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (MCK: PAC) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Tên người thực hiện giao dịch: Mai Văn Hùng Mã chứng khoán: PAC Chức vụ hiện tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 54.900 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 34.900 cp (chiếm 0,17% VĐL) Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc gia đình Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 15/03/2010 đến 15/09/2010.