Tháng hai thật đặc biệt, vị trí thứ nhất bị chia sẻ bởi BlackBerry Bold và Samsung Omnia. Tình huống tương tự lặp lại ở thứ tư với Xperia X1 và Touch 3G.