Ngày 02/01/2008, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã thông qua Nghị quyết số 002/QĐ-DVTHDK với nội dung như sau: