QĐND Online – Ngày 29-9 tại Hà Nội, Petrovietnam và UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai bên trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khả năng đầu tư của Petrovietnam và các đơn vị thành viên của Petrovietnam vào tỉnh Bắc Kạn...