Căn cứ quy chế và kết quả thanh toán đấu giá mua cổ phần CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam, Sở GDCK Hà Nội tổng hợp kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần bán được: 125.600 cổ phần - Tổng số cổ phần từ chối mua: 19.000 cổ phần - Tổng số tiền thu được: 3.187.880.000 đồng (ba tỷ một trăm tám bẩy triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng) Trong đó: + Tổng số tiền thanh toán mua cổ phần: 3.140.380.000 đồng + Tổng số tiền thu hồi do từ chối: 47.500.000 đồng - Giá bình quân thanh toán: 25.003 đồng/cổ phần