Có cơ chế để dân tham gia phản biện và giám sát từ quy hoạch nhà đất đến giao thông, chống ngập