Thấy gì từ những sự kiện như vụ Vedan phá hủy môi trường hay “sữa độc” tại Trung Quốc?...