Nhằm tránh chồng chéo, thiếu hiệu quả trong công tác quản lý, từ ngày 26/5 tới, Thông tư liên tịch số 13 của Liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực.

Theo đó, việc quản lý nhà nước về lĩnh vực này đảm bảo nguyên tắc 1 sản phẩm; 1 cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của 1 cơ quan Nhà nước. Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN & PTNT và Bộ Công Thương thì Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm quản lý. Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, trừ chợ đầu mối v.v…