Nắm được những thông tin quý báu mà "Curveball" cung cấp, tình báo Đức ngoảnh mặt làm ngơ với những chi tiết đáng ngờ.