Các nhà khoa học Hungary tại Đại học ELTE ở Budapest đã nghiên cứu thành công một phần mềm vi tính có thể diễn dịch xúc cảm của chó.