Theo thông báo ngày 1/4 của trường Đại học Xanta Bácbara (Caliphoócnia, Mỹ), một nhóm nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện 10 hành tinh mới bên ngoài hệ mặt trời.