(VnMedia) - Ba lỗ hổng của ứng dụng Google Docs vừa được phát hiện có liên quan đến dữ liệu cá nhân của người dùng.