Đọc mà sợ, không hiểu cứ cái đà này thì con trẻ sẽ phải làm sao????

Ối zời, vietnam nát dịch lại thì tốt hơn hết cứ tìm link gốc mà đọc cho đỡ hoang mang. chán cảnh giật tít câu view với lại trình dịch thuật của báo chí lắm rồi. Đọc mà sợ, không hiểu cứ cái đà này thì con trẻ sẽ phải làm sao????