Tại vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, các ngành chức năng vừa phát hiện được nguồn nước khoáng thiên nhiên có trữ lượng lớn.