Có thể nói, trong nhiều năm qua Xuân Lộc là huyện "làm" nông nghiệp giỏi ở Đồng Nai với nhiều tìm tòi đột phá trong phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Thế nhưng Xuân Lộc vẫn còn nhiều nỗi lo cho "tam nông" (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) thời hội nhập...