Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng (MCK: PHC).

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Yến Mã chứng khoán giao dịch: PHC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56.220 CP Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Đức Thắng Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó TGĐ, Ủy viên HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện gia dịch: chồng Số lượng cổ phiếu người có liên quan tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 116.840 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán/mua): 20.000 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/03/2010 đến ngày 25/05/2010.