Hầu như tỉnh, thành phố hay bộ, ngành nào cũng đua nhau “sắm” website nhưng phần lớn lập xong rồi bỏ đó...