Chuyện Ai Cập ngưng nhập cá da trơn của Việt Nam, Ai tui nghe cũng bực mình mấy tay đồng nghiệp quấn khăn bên ấy.