Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2009 lần đầu tiên thực hiện trực tuyến, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong những tháng tới cũng như xem xét các báo cáo, dự án Luật.