Hai bên đã giải quyết được đại đa số các khu tồn đọng trong phân giới cắm mốc; thống nhất chuyên gia hai bên cùng nhau đi thực địa kiểm tra, chỉ đạo các nhóm phân giới cắm mốc, đo mốc và các công việc nội nghiệp liên quan, phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc theo đúng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước