Vấn đề không phải là có cần thiết hay không cần thiết có cảnh “nóng” trong phim truyền thống mà điều quan trọng là cảnh đó phải “ăn” với nội dung...Chi tiết...