Hanoinet - Phố cổ của Nguyễn Duy Hùng và Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý lần lượt được tôn vinh tại Bài hát Việt tháng 11 và tháng 12 với giải Bài hát của tháng.