Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg phê duyệt nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.