Ngày 5/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII (UBTUMTTQVN) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 nhằm thảo luận hiệp thương cử Chủ tịch UBTƯMTTQVN khóa VII và thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận đến hết năm 2013.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: đồng ý để ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTƯMTTQVN khóa VII thôi tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch UBTƯMTTQVN để nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để UBTƯMTTQVN hiệp thương, cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯMTTQVN và giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯMTTQVN khóa VII.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Đoàn Chủ tịch, cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯMTTQVN khóa VII.

Với tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch UBTƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trước vinh dự và trọng trách mới ông nguyện đem hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trước mắt làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013, tiến tới Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, vì dân chủ, công bằng, văn minh trong xã hội.

Theo TTXVN