Nghị quyết HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (HOSE: PHT) chấp thuận đơn từ nhiệm từ ngày 10/03/2010 của ông Lê Quốc Sử - Ủy viên HĐQT và sẽ trình Đại hội đồng thường niên 2010 sắp tới việc bầu bổ sung chức danh này.