Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Cơ khí Xăng dầu được niêm yết bổ sung 2.027.662 cổ phiếu phát hành ra công chúng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Cơ khí Xăng dầu

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: PMS

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 2.027.662 cổ phiếu (Hai triệu không trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi hai cổ phiếu)

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 20.276.620.000 đồng (Hai mươi tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

HNX