Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo giao dịch mua cổ phiếu số lượng lớn của cổ đông lớn.

Theo đó, với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, cổ đông lớn là CTCP Du lịch Biển Mỹ Khê - Địa chỉ: Khu du lịch biển Mỹ Khê, Thôn Cổ Lũy, Xã Tĩnh Khê, Huyện Sơn Tĩnh, Tỉnh Quảng Ngãi vừa đăng ký mua vào 2,05 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,22%/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nâng lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch từ 2,8 triệu đơn vị, tương đương 7,05%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 4,85 triệu đơn vị, chiếm 11,27%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện bắt đầu từ ngày 6/9/2010 đến ngày 15/10/2010. Cùng ngày, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Cổ đông lớn của PSI cũng đăng ký mua 275.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,56%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch trên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 4.574.289 đơn vị, tương đương 9,43%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 4.849.289 đơn vị, chiếm 9,99%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 6/9/2010 đến ngày 6/11/2010. Đồng thời, CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) cũng đã đăng ký mua vào 870.000 CP của PSI từ ngày 6/9 đến 6/11, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 3,95 triệu CP, chiếm 9,94%VĐL của PSI. Viện Nguyễn HNX