Báo cáo tài chính soát xét bán niên của CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI), đơn vị kiểm toán có ngoại trừ và lưu ý về khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và khoản phải thu.

Tại Báo cáo tài chính soát xét, đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Cụ thể, phần thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/06/2013, căn cứ báo giá của 3 công ty chứng khoán, PSI đã trích lập hơn 29 tỷ đồng để dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết với tổng giá trị 291.7 tỷ đồng, các khoản ủy thác và hợp tác đầu tư cổ phiếu OTC với giá trị đầu tư là 49.6 tỷ đồng.

Về vấn đề này, PXS cho biết đã xác định và trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC dựa trên căn cứ 3 báo giá đối với các cổ phiếu chưa niêm yết.

Tại mục phải thu khách hàng, kiểm toán lưu ý số dư các khoản phải thu tại ngày 30/06/2013 bao gồm 56 tỷ đồng phải thu của một nhóm nhà đầu tư tại TPHCM theo các hợp đồng hợp tác đầu tư. Tại ngày 30/06/2013, nhà đầu tư đã sử dụng giá trị các cổ phiếu sở hữu, tiền mặt và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TPHCM và một số tài sản khác với tổng giá trị hơn 65.77 tỷ đồng để đảm bảo cho khả năng thanh toán cho số dư nợ này.

Lý giải việc này, PXS thông tin nhóm tài khoản khách hàng này đã thực hiện giao dịch tại PSI từ năm 2009. Do thị trường sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2010, giá trị chứng khoán và tiền trên các tài khoản giảm thấp hơn giá trị dư nợ, tuy nhiên khách hàng đã bổ sung các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TPHCM để bổ sung tài sản đảm bảo.

Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho nhóm khách hàng này có điều kiện tập trung mọi nguồn lực để thanh toán dứt điểm số nợ nêu trên cho PSI theo lộ trình đã cam kết trong thời gian sớm nhất.

Được biết, 6 tháng đầu năm, PSI thực hiện được 80 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 1.8 tỷ đồng, giảm 57%.

Minh An

infonet