CTCP Đầu tư & Xây dựng Bưu Điện (HOSE: PTC) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm gần 2.7 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số âm hơn 24.2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu thuần ở mức hơn 14.5 tỷ đồng, giảm hơn 72%; giá vốn hàng bán 12.8 tỷ đồng, giảm hơn 76.5% đưa lợi nhuận gộp ở mức gần 1.7 tỷ đồng, khả quan hơn so với số âm hơn 2.4 tỷ đồng quý 2/2012.

Hoạt động tài chính trong kỳ lỗ 676 triệu đồng, thấp hơn con số lỗ 2.2 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí bán hàng gần 258 triệu đồng, giảm hơn 5% còn chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 3 tỷ đồng, giảm 84.9%. Hoạt động khác lỗ 585 triệu đồng. Do lợi nhuận gộp chỉ ở mức thấp trong khi đó các chi phí vẫn ở mức cao, làm cho lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm gần 2.7 tỷ đồng nhưng giảm đáng kể so với con số âm 24 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Với việc quý 2/2013 tiếp tục lỗ, công ty đã đạt đến mốc 6 quý liên tiếp báo lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lỗ gần 5.7 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 22 tỷ so với 6 tháng đầu năm 2012.

Triệu Linh

Infonet