CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện xin gia hạn nộp BCTCHN Q1-2010 với nội đính kèm như sau:

Tài liệu đính kèm: PTC: Xin gia hạn nộp BCTCHN Q1-2010