Trên vùng đất Pu Sam Cáp quanh năm mây phủ, đồng bào Mông bắt đầu vào mùa đốt nương trồng rẫy, cũng có nghĩa là bắt đầu đến "mùa bỏ học" của học sinh.