[Kênh14] - Hí hí, Garu cứ nghĩ là vớ bẫm quả này đây!