Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009...