Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư PV2 (HNX: PV2) đăng ký bán 337,000 cp PV2 từ ngày 10/09 đến 09/10 để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PV2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,337,000 CP (tỷ lệ 3.63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 337,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/09/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/10/2013.

Hằng Nga

infonet