Đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Dầu khí Nghệ An (MCK: PVA)

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Bảng Mã chứng khoán giao dịch: PVA Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.510 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 15.000 CP Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/03/2010 đến ngày 01/04/2010.