Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (MCK: PVA).

Tên người thực hiện giao dịch: Phan Hải Triều Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: PVA Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.210 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 210 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 19/03/2010.