(CafeF) - Mức lợi nhuận này bằng 127% kế hoạch sau khi điều chỉnh giảm và vẫn còn lớn hơn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch cũ.