(CafeF) - Trong cuộc họp Đại hội cổ đông 2009 của Tổng CTCP Tài chính Dầu khí VN, công ty công bố Quý I/2009 đạt 670 tỷ đồng doanh thu và 130 tỷ đồng LNTT.