Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 136 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ 2010 một phần nhờ lợi nhuận tài chính.

CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc, mã PVG , thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

Doanh thu thuần quý III đạt 858,15 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2010. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 24%, đạt 43,16 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính lãi hơn 4,7 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh so với mức 12,44 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu giảm.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2010.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.756 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ và hoàn thành 99% kế hoạch năm. Hoạt động tài chính lãi hơn 168 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 18 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010.

Hoạt động tài chính lãi lớn chủ yếu do trong quý I, PVG đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí, mã PGD thu về 174 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế nhờ đó tăng tới 460%, đạt 136,7 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm là 148,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đã hoàn thành 92%.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: PVG

Chi tiết báo cáo xem tại đây

Nguồn DVT.vn